KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KALE UNITED/
NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman, samt anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 16 juni 2022. Anmälan görs via e-post till info@kaleunited.com, eller med post till Box 42, Birger Jarlsgatan 57C,
113 56 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen.
8. Beslut:

 1.  om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

 2.  om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen

 3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner

The shareholders of Kale United AB, reg. no. 559171–9082 (the “Company”) are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Monday 20 June 2022 at 13.00 CET at the Company´s premises at Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm.

REGISTRATION AND NOTICE OF ATTENDANCE

Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall be recorded in the share register maintained by the Company on the day of general meeting, and notify the Company of their intention to participate at the annual general meeting no later than Thursday 16 June 2022.

Notice of attendance shall be made by email to info@kaleunited.com, or by post to Box 42, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm. Notification of attendance shall include name, personal identity number or corporate registration number, address, and telephone number.

PROPOSED AGENDA

 1. Opening of the meeting.
 2. Election of a chairman of the general meeting.

 3. Preparation and approval of the voting list.

 4. Election of one or two persons in addition to the chairman to verify the minutes.

 5. Approval of the agenda for the general meeting.

 6. Determination as to whether the general meeting has been duly convened.

 7. Presentation of the annual report and the auditor’s report.

 8. Resolutions:

  1. concerning adoption of the income statement and the balance sheet;

  2. concerning allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet, and;

  3. Concerning discharge from liability of the directors of the board and the managing director.    

 9. Determination of the number of directors and deputy directors of the board, as well as number of auditors and deputy auditors.

 10. Resolution regarding the remuneration for the directors of the board and for the auditors.

 11. Election of ordinary and deputy directors of the board, as well as the auditors and deputy auditors.

 12. Resolution regarding authorization for the board to resolve upon issuance of shares and/or warrants and/or convertibles.

 13. Resolution regarding issuance of warrants.

Bifogat är PDF för incitamentsprogram samt villkor för dessa