top of page

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KALE UNITED/
NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2022. Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. Nedan hittar du hela kallelsen och poströstningsformuläret.

 

The shareholders of Kale United AB, reg.no. 559171-9082 (the “Company”), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting on Monday, 12 December 2022. The board of directors has decided that the shareholders shall be able to exercise their voting rights only by postal vote. Below you can find the full notice and the postal voting form.

Kallelse till extra bolagsstämma 2022

Notice to Extraordinary General Meeting 2022

Formulär för poströstning / Postal Voting Form

bottom of page